Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:140.462
Het Windpaard:3.406.644
Zonneveldt:176.046
Totaal:3.723.152

Agenda


Zaanse Energie Krant 43, april 2010

Colofon

De Zaanse Energiekrant wordt uitgegeven door de coöperatieve vereniging Zaanse Energie Koöperatie u.a. Deze vereniging heeft tot doel het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie en het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie.

De Koöperatie heeft als eerste projekt het beheren van een windturbine, waardoor de leden bijdragen aan de produktie van schone duurzame stroom door gebruik van windenergie.

Bestuursleden Z.E.K.:

* Thecla Graas (voorzitter)
* Jaap Velserboer
* Dick Beets, secretaris,
* John Hermans
* Gerrit Jan van der Schoor

Artikelen voor deze Energiekrant kwamen van: Dick Beets, Thecla Graas, John Hermans, René Sman, Sorrel Jansen.

Lay-out: Gerrit Jan van der Schoor.
Overigens: Het kantoor van de Zaanse Energie Koöperatie is te bereiken onder: Stationstraat 38, 1506 DH Zaandam Tel: 06-33800429 Fax: (075) 6704636 E-mail: zek@planet.nl
De kontributie bedraagt minimaal €5,- , wordt € 10 per jaar. Eenmalige inleg bij de ZEK is €50,─. Giften zijn ook welkom en zijn aftrek-baar van de belasting. Betalingen overmaken naar rekening-nummer 3798331 van de ING-bank.

Inhoud:
1. Van de Voorzitster
2. Uitnodiging en agenda
3. De ZEK timmert aan de weg…
4. Bestuursveranderingen
5. Belangrijke Oproep!
6. Verslag ledenvergadering
7. Verslag Zekretaris
8. Verslag technische commissie
9. Financieel overzicht
10. Kampioensmolen
11. Het aarden Beest
12. Windpark in Kenia
13. Atoomstroom
14. In memoriam: Dick Jonker
15. Wist U dat?/Voor u gelezen
16. Zaanstrijd

Van de voorzitster

Afgelopen december ging ik op vakantie naar Panama en Costa Rica. Prachtige landen om rond te trekken en te genieten van de ongerepte regenwouden en hun rijke schakering aan dieren. Heerlijk om bij te komen van de perikelen rondom de weigering van de bouwvergunning voor opschaling van ons windpaard.

Na verschillende trektochten gaan we met de lokale bus nog even over de grens, Nicaragua in. Vlakbij de grens zou een pracht eiland liggen met twee vulkanen. Het eiland is omgeven met zoet water. Maar wat schetst mijn verbazing als wij langs de oever van het meer rijden? Drie heuse groepen van vijf grote windturbines van Blue Energy. Het blijkt een samenwerkingsverband te betreffen van Denemarken, Noorwegen en Nicaragua. Prachtig nietwaar! Van een inwoner uit een naburig dorpje hoorde ik dat ze daarnaast plannen hadden voor eengetijdencentrale. In Midden-Amerika lukt het, dus moet het toch ook in Zaanstad kunnen.

En waarachtig werden Dick en ik met Mw. Mr. Elmas afgelopen januari opgeroepen voor een onderhandelingsgesprek met de gemeente. De gemeente Zaanstad had een nieuw aanbod waar wij onwijs blij van werden. Zaanstad gaat voor klimaatneutraal in 2020 en om dit te kunnen verwezenlijken gaan ze op zoek naar een aantal windmolen locaties. Een van de gevonden locaties voor 2,5 megaWatt molens krijgt de Zaanse Energie Koöperatie in ruil voor opschaling ter plekke in Assendelft. Hoera, een windveulen! Dus uiteindelijk wordt het nu opschalen, niet met een nieuwe molen van 10, maar met een opbrengst van wel 30 Windpaarden!

Thecla

Uitnodiging ledenvergadering

Hierbij wil het bestuur U uitnodigen voor de algemene jaarvergadering op maandag 26 april om 20.15 uur in het gebouw De Stolp, op de hoek Raadhuisstraat/ Verzetstraat, pal naast de Hervormde Kerk, bij het viaduct van de Coentunnelweg, in Koog aan de Zaan. De agenda is als volgt:
1. Welkom,mededelingen en agenda
2. Verslag ALV 1 14 mei 2009
3. Verslag zekretaris
4. Verslag technische commissie
5. Financieel jaarverslag
6. Kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Decharge penningmeester
9. Vaststelling begroting 2010 / contributie naar € 10
10. Bestuurswisselingen.
11. Het windpaard opschaling
12. Ideeën voor het ledenwerfkampioenschap
13. Rondvraag
14. Afsluiting

De ZEK timmert aan de weg…

* Op zondag 8 november hielden we weer een gezellige najaarsschouw.
* Op 13 november heeft Robert Linnekamp bij Ellen Pauw en Jan Heijne in Krommenie officieel de zonneboiler (67% subsidie van de ZEK op de aanschaf) geopend, die vader Cees Pauw had gewonnen met het Zaans Energiek kampioenschap. De wethouder was samen met de voorzitster vanaf de milieuplatform-vergadering op de tandem naar Krommenie gekomen om deze officiële handeling te verrichten. De pers en een aantal (bestuurs)leden van de ZEK waren hiervan getuige…
* De voorzitster is met wijkoverleg Assendelft aan het kijken hoe we direct lokaal opgewekte duurzame energie aan leden/huishoudens in de wijk kunnen leveren.
* De ZEK zal zich ook presenteren tijdens de komende duurzame energiemarkten van Zaanstad en Wormerland en is vaste deelnemer van ‘Duurzaam aan de Zaan’

Na energiebesparings- , energiek- en kunstkofferkampioenschap komt er het ledenwerfkampioenschap: We hebben vaag wat ideeën, hoe leden, die nieuwe leden aanbrengen, publiekelijk te belonen, maar u als ZEK-lid heeft vast véél betere ideeën!

Stuur of mail ze naar de Zaanse Energiekoöperatie of nog beter: kom het ‘live’ vertellen op de ledenvergadering op 26 april aanstaande!

Bestuursveranderingen

Volgens onze statuten moet er ieder jaar om toerbeurt een bestuurslid aftreden. Één keer mag dat bestuurslid terstond herkozen worden, maar daarna moet het betreffende bestuurslid voor minimaal een jaar uittreden. En zover is het nu voor uw secretaris/penningmeester en tevens ondergetekende.

John Hermans is sinds een jaar enthousiast bestuurslid en heeft zich warmgelopen om het secretariaat over te nemen, hij stelt zich dus verkiesbaar en ik kan John van harte aanbevelen.

Blijft over het penningmeesterschap. In eerste instantie had Bert Boer zich voorgesteld om zich na het veeleisende voorzitterschap van de Groenlinks raadsfractie van Zaanstad te wijden aan het penningmeesterschap, wat hij al vele jaren uitstekend voor de Zaanse Energie Koöperatie heeft beheerd. Bert echter verlangt nu –terecht- naar wat rustiger tijden. En gezien het opschaal- c.q. Windveulen-verhaal zit dat er bij de ZEK nu niet in. Het bestuur stelt voor een accountant in de arm te nemen, zodat een nieuw of al aanwezig bestuurslid zich kan beperken tot het doen van betalingen e.d. en geen jaarrekening hoeft op te maken. Dus voelt u zich geroepen en wilt u het bestuur met genoemde functies versterken: Graag! En meld u zich aan per telefoon, briefje of e-mail.

Dick Beets

Belangrijke Oproep!

De ZEK verwacht de komende tijd meer goed nieuws. Het handigst is dit nieuws met u delen via e- mail. Van vele leden is het e- mailadres bekend bij de ZEK maar nog lang niet allemaal. Heb je goede raad, tips of vragen, of wil je het bestuur van de Zaanse Energie Koöperatie helpen versterken in de komende oogsttijd? Mail het aan: benfieldth@kpnplanet.nl of zek@planet.nl. dan heeft de ZEK gelijk het adres.

Verslag Ledenvergadering 14 mei 2009

Opening en agenda Voorzitster Thecla heet de 11 aanwezigen aanwezigen welkom: dinsdagavond 19 mei gaat de raadsvergadering in het Bannehof over de verkoop van Nuon (aandelen)

Verslag van ALV 1 april 2008
Wordt door aanwezigen goedgekeurd.

Verslag zekretaris
Wordt door aanwezigen goedgekeurd.

Verslag technische commissie
Wordt door aanwezigen goedgekeurd..

Financieel verslag
Penningmeester licht toe dat het resultaat gedrukt wordt door subsidiëring van 2/3 van het windmolentje à €4.395, daarentegen was de opbrengst van de molen goed, mede door een terugleverprijs van 5,13 cent per kWh van Nuon. In 2009 gaat die zelfs naar 7,88 cent. Wat aangeeft dat we een goed contract hebben. Dhr. Könst vraagt of het contract opengebroken kan worden: mogelijk wel als Nuon door Vattenvall opgekocht wordt en w.s. als de opschaling doorgaat. Hoe staan leden tegenover het geld uitzetten bij andere coöperaties? Eerst zal in een ledenvergadering bediscussieerd moeten worden hoe we het vermogen willen beheren; wat het minimale eigen vermogen zou moeten zijn. Het bestuur werkt een voorstel uit. Hopelijk hebben we het over enige tijd nodig voor het opschalen. De penningmeester gaat in ieder geval kijken welk bedrag op een hogere rente bij de ASN gezet kan worden. Begroting: kosten voor opschaling betreft leges voor de vergunningen.

Verslag kascommissie
Ton Smit en John Hermans hebben de jaarrekening 2008 gecontroleerd. Het boekjaar sluit met saldo €5.052 vóór belasing. Het eigen vermogen is op31-12-08: €89.470. De administratie is in orde bevonden. De leden dechargeren het ZEK-bestuur voor het gevoerde beleid..

Nieuwe kascommissie
Wim Kool en Dick Jonker vormen de kascommissie voor 2009.

Bestuurswisselingen
Gerrit Jan Van der Schoor is aftredend, wordt herkozen door aanwezigen. John Hermans wordt gekozen als algemeen bestuurslid.

Windpaard
Zit over 3 jaar op 18.000 vollasturen, dan vervalt de MEP subsidie op geleverde kWh’s en wordt het tijd dat er een nieuwe molen staat. De SDE subsidie geldt alleen voor nieuwe molens en kan pas aangevraagd worden als de bouwvergunning er is. De leden gaven in de enquête van 2 jaar terug opschaling van het Windpaard als hoogste prioriteit. Dick Jonker adviseert om na overleg met gemeente met OPA en zo meer kontakt op te nemen. John gaat bij Senter-Novem na of we in het Advies-Project kunnen.

Windmolentje in Kalverpolder
Zaanstad heeft in een haalbaarheidsonderzoek plaatsing bij de Bunker, Kalverringdijk afgewezen vanwege agrarische bestemming en aantasting van bijzondere waarden. We gaan op zoek naar een andere plek.

Rondvraag
* Ton wijst op een presentatie van KMZ op 17 juni in het Honigbreethuis over de energietransitie: de piek in oliewinning komt er aan en ddarna gaan we richting dal; bewonersgroepen gaan aan de slag om duurzaam zelfvoorzienend te worden.
* John wijst op de pilot zelflevefing, zoals bij Windvogel gaande is: iets voor de ZEK

Verslag ZEKretaris
Wat een jaartje 2009: de krisiswet uit den Haag en klimaattop Kopenhagen moeten duurzame energie versnellen en door verkoop van de nutsbedrijven komen overal locale duurzame energiebedrijven. Zo had het ZEK-bestuur heel wat te vergaderen (6x officieel, maar heel veel tussendoor) en werd deelgenomen aan onder meer: Duurzaam aan de Zaan, energiemarkten in Zaanstad en Wormerland, week van de vooruitgang in het Kogerpark, duurzame dinsdag en de klimaatkaravaan, een dag van de Hollandse Milieufederaties en de NoordHollandse Energie Coöperatie in Haarlem, waar we Minister Cramer een boodschap mee konden geven voor Kopenhagen. Thecla gaat zowel naar het milieuplatform van Zaanstad als naar de ZNMO vergaderingen.

We reageerden op het rapport van onze Noord Hollandse Milieufederatie: Wind op land in Noordholland en het HVC rapport: Zaanstad Klimaatneutraal in 2020. In dit rapport wordt uiteengezet op welke manier windmolens, bio- en zonne-energie ingezet zouden kunnen worden om Zaanstad in 2020 Klimaatneutraal te maken: er moet voortvarend worden ingezet op windenergie en biomassa (cacaodoppen). De conclusie is: 69 windmolens er bij en de bestaande 6 windmolens zo snel mogelijk opschalen (!).

Onderhand onderhielden we nauwe contacten met Zaanstad om het Windpaard op te schalen met advocaat Mw. Mr. H. Elmas en de Klimaatcoördinator van de provincie Noord Holland: Jacco Rodenburg, wat ons hopelijk in 2010 geen windeieren legt. Het Zaanstads bestuur heeft namelijk besloten om met een deel van de Nuon-gelden, die bestemd zijn om de openbare ruimte op te knappen, een lokaal duurzaam energiebedrijf te financieren. Een uitstekend initiatief, waar de Zaanse Energie Koöperatie graag aan meewerkt.
Ook in Wormerland komt door Groenlinks-amendementen wat beweging en heeft het gemeentebestuur laten uitzoeken of en hoe deze gemeente eventueel Klimaatneutraal kan worden.

De ZEK meldde zijn aanwezigheid met de kampioenschappen om kleine windmolentjes en zonneboilers de kans en ruimte te geven, die ze verdienen. En we zijn hard onderweg met het Kunst Koffer Kampioenschap. Kortom: 2009 was een echt K-jaar: 2009: Krisis, Klimaat en Koöperatie!

Dick Beets

Verslag technische commissie
Valt windregiem ook onder technisch onderhoud? 127.020 kWh is om te janken, maar van echte depressies nog geen spoortje!
De schaatsers hebben tenminste nog een aardig wintertje gehad. Angst of vrees is een goede markt. Zo kwam Lagerwey in 1998 met de VVT-regeling: met minder wind méér opbrengst. In 2000 hebben we maar niet meegedaan met de regeling tegen de milennium-bug. In 1994, bij het opmeppen, werd betoogd dat de wieken van een slijtneus voorzien moesten worden; méér opbrengst en bescherming van de wieken tegen het zandstralende zilte zeewindklimaat.

Bij de najaarsschouw van 2008 hoorden wij het al: zoevende wieken en Kees van der Laan had al eens een rubberachtige flap op het erf aangetroffen. Zoevende wieken zetten niet al te veel druk op onze relatie met molenaar & zn. maar vallende flappen vreesden we van wel en zo kreeg Bettink de opdracht hier iets aan te doen. De onderhoudsbeurt in juni 2009 bracht naar voren dat een oliekeerring van de wieklagering het na 5 jaar opgemept draaien voor gezien hield. Met een knap duurdere deelbare keerring hoefde de wiek er niet af en in de tijd dat de slijtneusgrondlaag moest drogen kon de keerring worden vervangen. Want ja, de onderhoudsmeneer aan de Bettink telefoon kon ons overtuigen van al het leed dat zich over ons Windpaard zou storten als die slijtneusloos zijn rondjes moest draaien.

Wel hebben we er de machinebreukverzekering op na gelezen: slijtage van de slijtneus is geen machinebreuk en stilstandsverliezen gelden pas na een aantal etmalen. En zo moest onze reserve groot onderhoud worden aangesproken op €2300. Verder heeft de technische commissie zich onledig gehouden met het vergelijken van goede opvolgers voor ons Windpaard. Voorheen gaf Jaap Langebach’s Windmaand een inkijkje in de problematiek en opbrengsten van de verschillende fabrikaten windmolens. De Windmaand mèt windex wordt nu geproduceerd door een afdeling van de Noordhollandse Windunie en het is nog even zoeken, maar we komen er wel uit. ‘Onze’ Ton Smit verzorgt keurig de maandelijkse melding aan o.a. Windmaand van opbrengst, storingen en vogelslachtoffers.

Wim & Dick

Financieel overzicht 2009

Kampioensmolen

Kun je in de Zaanstreek een windmolen aan de straatstenen kwijt? Het maken van een werkstukje over de manier waarop ik sinds 1973 in mijn huis energie heb gespaard en het winnen van een molen is een peulenschil vergeleken met de plaatsing van een windmolen in de Zaanstreek.
De bedoeling was dat de molen die ik gewonnen heb met de prijsvraag Zaans Kampioen Energiebesparen geplaatst zou worden op het terrein van de Stichting Kalverpolder nabij de scouting aan het eind van de Kalverringdijk. Het leek mij leuk voor de stichting Kalverpolder, zij zouden “eeuwigdurend” gesponsord kunnen worden om hun goede werken te kunnen uitvoeren, namelijk het onderhoud van de verruigde Kalverpolder.
Uit een haalbaarheidsonderzoek bleek dat het plaatsen van een molen niet mogelijk was vanwege het geldende bestemmingsplan. De buren zoals de Zaanse Schans en de vogelbiologen begonnen ook al te brommen.

Rondom de molen bleef het enige tijd stil. De conferentie van Kopenhagen werd een katalysator om de draad weer op te pakken. Intussen heb ik op mijn huis zonnecollectoren geplaatst. Het schijnen van de zon geeft nu driedubbele vreugde. Aktie heeft er toe geleid dat er momenteel drie mogelijke kandidaten zijn die belangstelling hebben getoond. Verder is er ook interesse van clubs van buiten de Zaanstreek. Wij zijn nu bezig om in samenwerking uit te zoeken of het haalbaar is om de molen bij het nieuwe complex van de Groote Weiver in Wormerveer te plaatsen.

Er zijn een aantal acties ondernomen. Ik ben zelf bij Railpoint gaan informeren om na te gaan of het bestemmingsplan Molletjesveer voorziet in het plaatsen van een molen. De betreffende ambtenaar heeft mij goed geïnformeerd over de mogelijkheid of liever de onmogelijkheid van het plaatsen van een molen op het terrein. Wat bleek? Het bestemmingsplan vastgesteld in 2007!, laat alleen masten toe tot een hoogte van 3 meter. Bijzonder is dat een uitzondering geldt voor zendmasten, deze mogen 15 meter lang zijn. Het verzoek om het plaatsen van een windmolen zal op grond hiervan worden afgewezen. De mast is namelijk 12 meter.
Het lijkt er op dat alle bestemmingsplannen in Zaanstad een molen van die afmeting niet toelaten.

De belemmering zit er in dat het beleid van Gemeente Zaanstad er tot nu toe op is gericht dat windmolens geplaatst dienen te worden langs het Noordzeekanaal.
Uit een gesprek met één van de wethouders, begreep ik ook dat er in het gevoerde beleid in Zaanstad niet echt is nagedacht over het plaatsen van middelgrote windmolens in het Zaanse.
Dit betekent dat een manier om toch tot plaatsing over te kunnen gaan vooral via de politiek zou moeten gaan. Als Zaanstad in 2020 CO2 neutraal wil zijn, dan dient m.i. op korte termijn te worden begonnen met een inventarisering van mogelijke belemmeringen en een advies hoe deze belemmeringen kunnen worden weggenomen in de uitvoering van dit beleid. Welke wethouder gaat dit oppakken? De opdracht die ik mijzelf heb gegeven is te werken aan mijn geduld en dat is hard werken.

René Sman

Het aarden beest

Ik kon het niet nalaten u te wijzen op een boek over de reis per (oude) motor met aanhanger die Thecla Graas, voorzitter van de Zaanse Energie Koöperatie, met haar man Benno dwars door Afrika maakte van het zuidpuntje via Namibië naar het oosten en vandaar naar het noorden, via Syrië terug naar huis. Een ontzettend avontuurlijke reis die m.i. alleen dankzij ontzettend veel geluk, vindingrijkheid, improvisatietalent, vakkundig monteurswerk en doorzettingsvermogen goed is afgelopen. Tenenkrommende belevenissen. Ik had er twee lange weekenden vrij voor nodig, want het zijn 420 volgeschreven bladzijden, maar het was het waard. Het leest als een avonturenroman, maar zij hebben het zelf allemaal ondergaan! Ongelofelijk! Thecla is niet meer dezelfde. Het boek is voor een paar tientjes te bestellen bij de schrijver(s) zelf: www.graasuitgever.nl Van harte aanbevolen!

Cees Bakker

Noot van de redactie: ‘Het aarden Beest’ is verkozen tot ‘Beste reisverhaal van 2009’ door een aantal specialistische reisboekhandels.

Windpark in Kenia

Terwijl de Mexicaanse griep mij de gelegenheid gaf het boek van Thecla en Benno te lezen bracht ‘duurzaam nieuws’ via de ZEK-mail een bericht over windenergie in Kenia op het moment dat de wereldreizigers nota bene poedelden in het Turkana meer. (in het boek dan) Het bericht was vertaald:Producing Clean Electricity in Kenia.

Lake Turkana Wind Power consortium (LTWP) is van plan 300 MW schone energie aan Kenya's nationale electriciteitsnet toe te voegen door exploitatie van een uniek windpark in het noordwesten van Kenya bij het Turkanameer. Met de modernste windtechnologie kan LTWP voorzien in een betrouwbare en continu beschikbare energiebron waarmee 30% van Kenya’s elektrische behoefte kan worden gedekt.

LTWP zet een "wind farm" op van 353 Vestas V52 wind turbines, elk met een vermogen van 850 KW. Verwacht wordt dat het windpark schone stroom gaat leveren in juni 2011 en zijn volledige potentie van 300 MW zal bereiken in Juli 2012.

Nou, bij mij maakte de Mexicaanse griep meteen plaats voor windkoorts. Nederland heeft last van remmende voorsprong: we zijn al eeuwen bezig met windenergie, maar denken nog steeds in termen van hekwerkwieken en rietbedekking. Hallo, Nederland, we zitten in de 21e eeuw! Met onze 3%, jasses!

Atoomstroom

De Pakistaanse regering heeft het Hooggerechtshof in Lahore toestemming gevraagd om onderzoek te doen naar de atoomgeleerde Abdul Qadeer Khan vanwege het doorspelen van nucleaire geheimen. Het juridisch verzoek komt enkele dagen voor het begin van overleg tussen Pakistan en de Verenigde Staten.
Het Aziatische land wil een nucleaire deal met de VS sluiten. Het wordt echt een feuilleton met onze prof. Abdul G. Khan, die half Nederlander is, want afgestudeerd in Delft, gewerkt bij FDO en Urenco en getrouwd met een Nederlandse vrouw. Eerder veroordeelde een Nederlandse rechtbank hem wegens nucleaire spionage, maar het gerechtshof moest hem laten gaan op last van de CIA en de V.S..
Iran organiseert in april 2010 een internationale conferentie over het terugdringen van kernwapens. Ongeveer zestig landen zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst over veertien dagen in Teheran. Een paar dagen eerder is in Washington ook een bijeenkomst over nucleaire kwesties, georganiseerd door president Obama.

Schril contrast geeft energieleverancier ‘atoomstroom’, die o.a. door de consumentenbond wordt aangeprezen:Kernenergie is schoon (geen enkele C02 uitstoot). Daarenboven is kernenergie relatief goedkoop (veel energie uit weinig grondstof).
Met de huidige techniek kan kernenergie door kernreactie en kernfusie van verschillende grondstoffen minimaal de komende 100 jaar in onze energie voorzien zonder C02 uitstoot. Tenslotte maakt de huidige techniek het mogelijk het kleine beetje restafval veilig op te slaan onder de grond zodat niemand er last van heeft. Alleen maar voordelen dus ..KERNENERGIE

Maar de anti-atoombeweging in Nederland bestaat ook nog: Ruim honderd mensen woonden 3 april de demonstratie bij tegen kernwapens voor de ingang van vliegbasis Volkel. Het is publiek geheim dat in Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Burgemeester Hellegers zegt dat hij er officieel geen weet van heeft, maar er wel van uit gaat. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken voelt er voorlopig niets voor alle kernwapens weg te halen uit Volkel.

Conclusie en vragen:
De conclusie mogen we toch wel trekken dat Nederland in het verrijken van Uranium een vooraanstaande rol speelt. Zowel voor atoomstroom als atoomwapens is verrijking cruciaal. Dat gecombineerd met de atoomwapens in Volkel roept bij ons de volgende vragen op:
1. Is Nederland een kernmogendheid?
2. Is er alleen in Iran een verband tussen atoomwapens en atoomstroom?
3. Is atoomstroom wel zo schoon als Atoomstroom.nl zegt?.

In memoriam: Dick Jonker

We konden het bericht niet geloven. ‘Dick‘ dood? Hij was nog op de fiets gekomen met de laatste najaarsschouw.
Dick vertegenwoordigde jarenlang de ZEK in o.a. de ZNMO en was alert op alle fronten. Dick was voor de ZEK vooral een bruggenbouwer, hij bouwde voor ons een brug naar de milieuorganisaties uit de natuur – en vogelhoek, die toch vaak een niet begrijpende houding hebben t.a.v. windenergie.

Wij bewonderen zijn tomeloze inzet.

We willen Dick gedenken als een aimabele, markante en erudiete man waar je van op aan kon. Dick is overleden op 13 januari 2010.
Op zijn rouwkaart voor het afscheid op 20 januari stond:
Onze optimistische levensgenieter is niet meer.
Zijn gedrevenheid en warmte blijven ons inspireren

Wist u dat / voor u gelezen

* Thecla heeft als vaste deelnemer ZNMO de oproep gekregen de activiteiten van de ZEK aan te melden op de groene activiteitenkalender. Deze kalender is te allen tijden op de websites www.vvvzaanstreek.nl en www.natuurwegwijzer.nl te raadplegen, maar is ook op vastgestelde momenten in het Zaanstad Journaal na te lezen.
* Oud-minister-president Ruud Lubbers zal op 22 april tijdens de zonne-energie conferentie ‘The Solar Future II’, ingaan op de vraag waarom Nederland op het gebied van zonne-energie achterblijft op de rest van de wereld. Lubbers probeert zonne-energie hoger op de politieke agenda te krijgen.
* Dat de raad van de gemeente Zaanstad ervoor heeft gekozen dat een deel van het geld van de verkoop van de NUON aandelen wordt ingezet om in duurzame (opwekking van) energie te investeren.Dat een van de conclusies van New-Energy-Works is dat onder gestelde randvoorwaarden, investeringen in duurzame energie in Zaanstad haalbaar zijn. En dat een publiek-privaat energie (ontwikkel)bedrijf de meest passende vorm lijkt voor de investeringen…
* Dat onze collega windcoöperatie, Coöperatie Windenergie Waterland onlangs heeft gehoord dat alle bezwaren tegen de bouwvergunning van hun nieuwe molens ongegrond zijn verklaard door de rechtbank van Haarlem.
* Ons lid van het eerste uur en ook natuurmens Ton Smit kreeg 13 december uit handen van de burgemeester, Geke Faber de Zaanse vrijwilligersprijs uitgereikt in de categorie individuen.
Al 33 jaar brengt hij vele uren per week door op de Kindertuin Assendelft waar hij leerlingen van basisscholen stimuleert bij het biologisch tuinieren. Daarbij is nog helemaal niet genoemd zijn andere vrijwilligerswerk wat hij ook al jaren doet o.a. voor onze Zaanse Energie Koöperatie..
* Heeft u al eens gedacht aan energie te bezuinigen door toepassing van de aardwarmtekorf? www.aardwarmtekorf.nl
* Dat gemeente Zaanstad binnenkort weer een subsidiemarkt/Duurzaamheidsmarkt organiseert voor de burgers van Zaanstad
* Wat beweegt mensen tot het overstappen op duurzame energiebronnen? ‘Dat blijft een moeilijk punt', zei minister Cramer. De DenkTank ondekte dat consumenten best willen besparen als ze hun investeringen maar binnen 7 jaar terugverdienen. Duurt het langer, dan haken de meeste mensen af. Als ieder huishouden 6391 euro investeert in energiebesparende maatregelen (zoals isolatie), dan haalt Nederland de klimaatdoelen, zo blijkt uit berekeningen. Dat geld verdient een huishouden in 6 jaar terug: 1058 euro per jaar; www.nationale-denktank.nl

Zaanstrijd

Oost-Knollendam tegen West-Knollendam in de Zaanstrijd om de eer! Na 500 jaar langs elkaar heen te hebben geleefd daagden de twee dorpen elkaar uit.

Terwijl de rest van Noord-Holland toekeek, streden 15 huishoudens uit elk dorp tegen elkaar om de inzet: wie bespaart de meeste energie?
De wedstrijd begon op 1 oktober en eindigde zes maanden later op 31 maart 2010.

Initiatiefnemers van de Zaanstrijd zijn Pepik Henneman (Meneerdeleeuw.nl) en Sorrel Jansen, beiden uit Oost-Knollendam. In eerste instantie was de Zaanstrijd een inzending voor de Eureka klimaat prijsvraag van de Provincie NH. Dat lukte niet, maar hun ideeën bleven overeind.

Het Noord-Hollands Dagblad wilde hier dan ook graag haar medewerking aan verlenen. Het NHD zou gedurende deze ’energie battle’ deelnemers volgen en ondervragen, energie besparende tips geven en deskundigen aan het woord laten die ons konden vertellen hoe je eenvoudig doch doeltreffende besparingen zou kunnen aanpakken.
Doel van de wedstrijd was energie besparen en anderen daarmee te informeren en inspireren. Wat de uitkomst van deze competitie ook moge zijn, het levert alles en iedereen voordeel op. Het milieu en de strijd tegen de CO2-uitstoot profiteren, goede tips en suggesties om energie te besparen spekken de portemonnee, goede patronen worden geleerd en mensen raken bewuster van hun gedrag en bevorderen daarmee de duurzaamheid van onze leefwereld.

Het doel was bewustwording, maar vooral zelf doen. Er kwamen alleen maar winnaars uit deze strijd. Iedereen die wat heeft bespaard ziet dat terug op zijn energierekening. We hebben ook nog ludieke prijzen in natura. Iedereen kan een prijs indienen van een massage tot kanotocht met lunch. Om de kennismaking nog verder uit te breiden.

Sorrel Jansen