Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:153.735
Het Windpaard:3.410.798
Zonneveldt:181.968
Totaal:3.746.501

Agenda


Naslagwerken specifiek voor de Zaanse situatie

Ten aanzien van milieuzaken heeft o.a. Zaanstad een aantal rapporten doen verschijnen. Hieronder vindt u een lijst met relevante documenten.
De documenten zijn beschikbaar in het pdf-formaat. U heeft de plugin voor uw browser van Acrobat Reader van Adobe hiervoor nodig.

                       

In de Ruimtelijke Milieuvisie zijn de ambities vastgelegd die Zaanstad heeft op het gebied van milieu. Belangrijkste ambities zijn: · Het aantal milieubelaste woningen neemt af van 60.000 in 2007 tot 30.000 in 2020. · In 2020 is Zaanstad klimaatneutraal. · In 2020 wordt afval als grondstof benut voor nieuwe producten. · De kwaliteit van het buitengebied wordt in stand gehouden en versterkt. · In 2020 voldoen zoveel mogelijk gebieden in Zaanstad aan de gewenste milieukwaliteit. De acties die Zaanstad het komende jaar gaat ondernemen op het gebied van milieu dragen bij aan de ambities uit de Ruimtelijke Milieuvisie. De in het milieuprogramma opgenomen acties zijn dan ook gekoppeld aan de hoofddoelstellingen uit de Ruimtelijke Milieuvisie. Het betreft activiteiten van de afdelingen Milieu, Technische Vergunningen, Beleidsuitvoering en het Klimaatprogramma.
Milieuprogramma 2012 voor Zaanstad

De Zaanse paradox: het nieuwe stadshart in Inverdan, woningbouw verspreid over de stad, nieuwe scholen, de aanleg van de Tweede Coentunnel, opgeknapte bedrijventerreinen, gerestaureerde industriële complexen langs de Zaan: overal in Zaanstad is merkbaar dat de stad in beweging is. Toch gaat niet alles ‘voor de wind’. De economische groei van Zaanstad blijft achter, ook ten opzichte van de rest van de Metropoolregio en de stad biedt te weinig aantrekkingskracht op midden- en hogere inkomensgroepen.
Ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie Zichtbaar Zaans april 2011

Dit PlanMER heeft het doel de besluitvorming te ondersteunen over de Ruimtelijke Structuurvisie Zichtbaar Zaans van de gemeente Zaanstad. In dit planMER zijn op een grof detailniveau de milieueffecten onderzocht en beoordeeld van de zoeklocaties voor windturbines en woningbouw.
Ruimtelijke Structuurvisie Zaanstad planMER Zichtbaar Zaans sept 2010

De gemeente Zaanstad was destijds bezig een Ruimtelijke structuurvisie op te stellen voor het hele grondgebied van de gemeente. In de structuurvisie zijn ondermeer 8 zoeklokaties voor windturbines aangegeven.
Passende beoordeling windmolens 3 sept 2010

De ambitie Zaanstad Klimaatneutraal in 2020 maakt een snelle transitie (systeemverandering) noodzakelijk van een fossiele energievoorziening naar een duurzame energievoorziening op basis van hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, water, aardwarmte en biomassa. Dergelijke transitieprocessen kunnen lang duren, soms wel 30 tot 50 jaar. Het kan echter ook heel snel gaan.
Integraal klimaatprogramma Zaanstad 2010

Met deze beleidsnotitie wordt een kader meegegeven aan initiatiefnemers die in een KWT een serieuze optie zien voor het zelf opwekken van duurzame energie.
Aan het opwekken van duurzame energie via een KWT (Kleine WindTurbine) zit een aantal wettelijke en ruimtelijke aspecten. Door middel van deze beleidsnotitie is in kaart gebracht welke aspecten komen kijken bij het plaatsen van een KWT en hoe Zaanstad (ruimtelijk) aankijkt tegen KWT’s. De gemeente Zaanstad wil graag meewerken aan initiatieven voor het plaatsen van KWT’s, uiteraard binnen de eerdergenoemde kaders.
Kleine windturbines in Zaanstad 2008

Kaart waarop is aangegeven waar vroeger molens stonden in de Zaanstreek.
Molenkaart van de Zaanstreek