Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:153.735
Het Windpaard:3.410.798
Zonneveldt:181.968
Totaal:3.746.501

Agenda


Algemene naslagwerken

Ten aanzien van milieuzaken in het algemeen zijn verscheidene rapporten en brieven van belang. Hieronder vindt u een lijst met relevante documenten.
De documenten zijn beschikbaar in het pdf-formaat. U heeft de plugin voor uw browser van Acrobat Reader van Adobe hiervoor nodig.

                       

NOTA VAN BEANTWOORDING -- Ontwerp wijziging Structuurvisie Noord-Holland 2040, ontwerp wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie en ontwerp beleidskader Wind op Land.
Opsomming van alle ingediende zienswijzen. (104 pagina's)

Ontwerp Beleidskader Wind op Land Provinciale Staten.
De provincie Noord-Holland kiest voor een restrictief beleid voor windenergie op land. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat geen uitbreiding plaatsvindt van het aantal windturbines op land. De opschaling van windturbines wordt gekoppeld aan een herstructurering van kleinere windturbines op basis van een evenredig vermogen. De plaatsing van een grotere windturbine mag geen negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid. De provincie houdt vast aan de afspraken met het Rijk om in 2014 een vermogen met een productiecapaciteit van 430MW duurzame energie te realiseren.
Hier staat het beleidskader.

Koersdocument Duurzame Energie, aanzet beleid duurzame energie 2012-2015.
Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde Staten voor een andere richting ten aanzien van duurzame energie. In de vorige collegeperiode lag de nadruk op het beperken van de uitstoot van CO2 en het vergroten van de productie van duurzame energie; deze periode zal meer aandacht worden geschonken aan de meerwaarde die de sector biedt in het versterken van de economische structuur. Dit college heeft de ambitie om de innovatie in de Noord-Hollandse duurzame energiesector te versterken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het verduurzamen van de energievoorziening sneller en efficiënter zal verlopen als wordt ingezet op innovatie en het versterken van bedrijvigheid. De behoefte aan duurzame energie is immers groot, maar de prijs is nog te hoog. Het is daarom alleen mogelijk een substantieel deel van onze energievoorziening te verduurzamen als de sector er in slaagt de kostprijs van duurzame energie te verlagen.
Naschrift ZEK: wanneer alle VERBORGEN subsidies aan vieze kolen-, olie- en atoomstroom worden meegewogen, is duurzame energie allang rendabel !
Het koersdocument van Noord-Holland vind je hier.

Uitvoeringsprogramma wind op land provincie Noord-Holland 2011.
Noord-Holland werkt aan een duurzame energievoorziening. Windenergie speelt daar een belangrijke rol in, nu al, maar zeker ook in de toekomst. Wind is schoon, onuitputtelijk en in onze provincie ruimschoots voorhanden. Om die reden is wind op land tot speerpunt benoemd in de op 29 juni 2009 door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgestelde Strategische nota Duurzame energie. In deze nota is ook toegezegd dat aan de diverse speerpunten uitwerking zal worden gegeven in de vorm van uitvoeringsprogramma’s. Dit uitvoeringsprogramma wind op land is – na duurzaam bouwen en biomassa – het laatste uitvoeringsprogramma dat aan Provinciale Staten voor besluitvorming wordt voorgelegd.
Dit is het concept voor politiek-bestuurlijke besluitvorming

Het ministerie van Economische Zaken en Innovatie heeft een brief gestuurd aan de energiebranche, de woningbranche en installatiebranche. Het betreft hier de keuzevrijheid voor de consument bij een aanbod voor een 'slimme' meter. U mag een slimme meter weigeren.
Brief Min. Econ. Zaken over keuzevrijheid consument inzake slimme energiemeter

Agentschap NL, vallend onder het Ministerie van Econische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een brochure uitgegeven over de mogelijkheden van fiscale aftrek van investeringen in energie.
Veelgestelde vragen Energie-Investeringsaftrek 2012

De provincie Noord-Holland heeft in april 2000 in hoofdlijnen vastgelegd waar windturbines kunnen worden gerealiseerd voor de zittingsperiode 2003-2007.
Dit is samengevat in de Windkansenkaart.
Windkansenkaart Noord-Holland

Dit document is gemaakt in het kader van het WINEUR project, gesubsidieerd door het Europese programma Intelligent Energy for Europe. Het doel van het project is om er achter te komen of kleine windturbines een optie zijn voor duurzame energie in bebouwde omgeving, en zo ja, onder welke voorwaarden. De complete WINEUR rapportage is te vinden op de project website www.urbanwind.org. Op deze site bevindt zich, onder andere, een catalogus met de datasheets van 58 verschillende kleine windturbines.
Leidraad voor kleine windturbines in de gebouwde omgeving (feb 2007)

U kunt zelf energie opwekken met behulp van zonnecollectoren of zonnepanelen. Aangezien dit soort energieopwekkers van buitenaf zichtbaar is, gelden voor het aanbrengen ervan bepaalde regels. Als daaraan wordt voldaan mogen ze vergunningvrij worden aangebracht op een gebouw. In deze brochure leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig bouwen van zonnecollectoren en -panelen.
Zonnepanelen/zonnecollectoren plaatsen, nieuwe regels van het bruine kabinet

De Nederlandse Mededingsautoriteit heeft een uitspraak gedaan over de vergoeding van energieleveranciers voor het terugleveren van elektriciteit (door de nul gaan).
Beleidsregel redelijke terugleververgoedingen vergunninghouders elektriciteit (NMA)

De energiebranche is door de liberalisering de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Productie, handel en verkoop van energie zijn commerciële activiteiten geworden, terwijl het beheer van de netten meer in dienst van de marktwerking is komen staan. Energie in Nederland voorziet in de behoefte van een totaaloverzicht van de Nederlandse energieketen, van herkomst, productie en transport tot eindverbruik.
Energie in Nederland geeft de actuele stand van zaken weer en bevat een groot aantal gegevens over de daaraan voorafgaande jaren. De gegevens zijn afkomstig van de Nederlandse energiebranche zelf, zusterorganisaties en andere nationale en internationale bronnen.
Energie in Nederland 2011 (tweetalig: Nederlands/Engels)

De energievoorziening van Nederland, Vandaag (en morgen ?). Een uitgave ter gelegenheid van het jaarcongres van KIVI en NIRIA, Ir. C. Hellinga van de TU Delft.
Als belangrijkste ingenieursvereniging van Nederland heeft KIVI/NIRIA het energiethema prominent op zijn agenda gezet. Het jaarcongres op 6 oktober 2010 “Duurzaam omgaan met energie”, biedt een platform om een scherper beeld te krijgen van de technische uitdagingen op vele deelterreinen die tezamen ons nationale energievraagstuk vormen. KIVI/NIRIA zag het congres als een aftrap om in de komende jaren gestructureerd kennis uit te wisselen en strategieën te ontwikkelen rondom het energievraagstuk en zal daar een pad voor uitzetten.
Energievoorziening vandaag en morgen Delft 2010

Politiek: Nederland krijgt nieuwe energie: voor welvaart en welzijn in de 21e eeuw, een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie.  
Hoewel de meerderheid van de Nederlandse bevolking en hun politici de 
noodzaak van energietransitie wel inziet, wordt de urgentie vaak nog onderschat.
Het woord ‘energietransitie’ is op zichzelf eigenlijk ook een understatement, 
het Internationaal Energie Agentschap spreekt over een energierevolutie. 
Energie is immers zo verweven in onze samenleving, dat het hier om een structurele 
maatschappelijke en economische verandering gaat.
Nederland krijgt nieuwe energie (Deltaplan Nieuwe Energie)

Special Report on the Nuclear Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station of the Institute of Nuclear Power Operations.
Fukushima Report 2011

Rapport van Greenpeace en de European Renewable Energy Council: Energy [r]evolution. Deze studie geeft een tweetal wegen aan om het energievraagstuk op te lossen, een eenvoudige en een visionaire gebaseerd op bewezen technologiën.
Energy [r]evolution 2010

Rapport: Overheidsingrepen in de energiemarkt. Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparing.
De aanleiding voor de studie is het groeiende politieke en publieke debat over het speelveld voor aanbieders en gebruikers van hernieuwbare energie. Nadat de Tweede Kamer eind 2010 een eigen onderzoek naar dit onderwerp had overwogen – maar verworpen – hebben Eneco en Triodos Bank opdracht gegeven aan Ecofys en CE Delft om deze studie uit te voeren.
Ecofys & CE Delft 53 Overheidsingrepen

Het snel en op grote schaal reduceren van onze CO2 uitstoot om de Aarde en onze kinderen, te behoeden voor een catastrofe. Ervoor zorgen dat energie op de langere termijn beschikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen voor een vaste lage prijs.
Burgers te informeren, stimuleren en ondersteunen om zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken. En om zelf initiatieven te ontplooien om energie op te wekken uit duurzame bronnen.
Businessplan Onze Energie Amsterdam Noord 2010