Zaanse E-nergiekrant    maart 2012, nummer 01

Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie

Het Windpaard

‘Zo Groos as ‘n pauw’

Zo Groos as ‘n pauw, ben ik als voorzitster van de ZEK, dat ik U als lid/donateur, de eerste Zaanse E-nergiekrant mag laten ontvangen (mochten we nog niet in het bezit zijn van uw e-mailadres, dan ontvangt u éénmalig een papieren uitgave).
We vinden het prettig om u meer en desgewenst sneller op de hoogte te houden, op deze wijze, van de activiteiten en ontwikkelingen in de Zaanstreek op duurzaam gebied. Onze website hebben we daartoe ook opnieuw opgebouwd en is per 8 maart 2012 online gegaan (zie www.zaanse-energie-kooperatie.nl). We willen immers meer Saense burgers bereiken, dus hoort zegt het voort!. De Zaanstreek klimaatneutraal? Hoe haalt gemeente Zaanstad zijn doelstelling? Wat kan gemeente Wormerland doen? Hoe kunt u energie besparen? Wat kan de ZEK hierin betekenen? Een kijkje in ieders huis, kantoor, school, organisatie leert al gauw dat er een hoop verschillende (bewuste en onbewuste) keuzen kunnen worden gemaakt. Zetten we het licht aan? Kachel hoger? Isoleren we? Kopen we zonnepanelen? Van wie nemen we stroom af?
De ZEK gaat deze maand starten met het leveren van duurzame energie aan leden van de ZEK, andere Saense burgers en bedrijven. Zij gaat hiervoor een contract met Greenchoice aan. We produceren al duurzame energie, maar gaan het nu ook leveren!
28 maart organiseren we samen met ROSA in de Groote Weiver in Krommenie een avond om uw eigen energieverbruik onder de loep te nemen.
Verder zijn onze bestuursleden Ayham Bayzid en Dick Beets aan het inventariseren of ze de polder Engewormer klimaatneutraal kunnen krijgen door gezamenlijke plannen van bewoners op zowel wind- als zonne-energiegebied te onderzoeken. Ook voert het bestuur overleg met gemeente Zaanstad voor het eventueel gezamenlijk ontwikkelen van een of meerdere windturbine(s)…
Genoeg plannen en ideeën die eindelijk aan u gepresenteerd kunnen worden. Ik zou u dan ook graag op de volgende Algemene Ledenvergadering van de ZEK in de Stolp in Koog aan de Zaan op 24 april ontmoeten.
Thecla Graas
Workshop ODE

Verslag van workshop Windenergie van ODE in januari 2012

De workshop was georganiseerd door ODE en werd verzorgd op de Hoge School van Leeuwarden. Doel van de workshop, die door Bosch en Van Rijn werd begeleid, was het gezamenlijk met een aantal energiecoöperaties ontwikkelen van materiaal om windenergie onder de aandacht te brengen.
De gedachte hierachter is dat door de eenheid van communiceren met de buitenwacht de boodschap beter zal overkomen. Humor vormt een belangrijke schakel in dit proces.
Nadat de deelnemers met Lego wat molens gebouwd hadden werd duidelijk dat zelfs met gelijkgestemden veel invalshoeken mogelijk zijn. Vervolgens werd met een aantal brainstorm-technieken zoals mindmapping en associaties een viertal creatieve concepten uitgedacht.
De workshop werd ook begeleid door studenten van de Hogeschool. Deze zullen de concepten verder uitwerken naar kant-en-klaar materiaal.
Interieur Windpaard

Energie levering door de ZEK

Het is al vele jaren een wens van de ZEK om haar leden van eigen energie te voorzien. Idealiter dat de stroom die door het Windpaard en mogelijk toekomstige molens wordt opgewekt kan worden geleverd aan de leden.
De afgelopen maanden zijn er forse stappen gezet naar het bereiken van dit ideaal. Het bestuur heeft een viertal bedrijven doorgelicht om te kijken welke ons hierbij van dienst kan zijn. De keus is gevallen op Greenchoice. De motivering van die keus vind je straks in de papieren Zekrant, juist omdat Greenchoice de laatste keer niet zo'n gunstige pers heeft gehad.
In dat artikel zal ook worden vermeld hoe de gang van zaken zal zijn voor degenen die mee willen doen.
Binnenkort en dat is zodra het contract naar ons zin is wordt dit met enig ceremonieel getekend.
Spiegelkoffer

Duurzame Spiegelkoffer

De Duurzame KunstKoffer, ook de Spiegelkoffer genoemd, is klaar. Er is door een aantal leden hard en met liefde aan gewerkt. Op speelse wijze wordt onder meer inzichtelijk gemaakt hoeveel (menselijke) energie het kost om ook maar één LED-lampje te laten branden. De spiegelkoffer kan als los project in school worden gehaald. Beter is het om de koffer te koppelen aan een thema-periode over energie of elektriciteit.
De leskoffer is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Aan de orde kan komen: wat is energie, wat betekent het woord energie, hoe wek je energie op, welke energiebronnen ken je, wie of wat verbruikt er energie. In de begeleidende map wordt een aantal tips aangereikt.
Bij de spiegelkoffer horen twee doe-opdrachten en één schrijf-/teken-opdracht. De schrijfopdracht kan individueel of in tweetallen (klassikaal) worden uitgevoerd, de doe-opdrachten in groepjes.
De leskoffer zal binnenkort officieel in gebruik worden genomen bij een van de scholen in de Zaanstreek (die ook voor zonnepanelen op hun dak hebben gekozen). Daarna kunnen scholen zich inschrijven op de uitleen van de door ons ontworpen spiegel (duurzame) kunstkoffer bij het NME. (Dit is geheel vrijblijvend en ook ‘los’ in te schrijven voor alle scholen).
GroenLinks congres

Provinciale Statenfractie van GroenLinks organiseert congres.

Op 24 februari j.l. organiseerde GroenLinks een congres over duurzame energie in de provincie Noord-Holland. Plaats van handeling was het Provincie-huis in Haarlem. De belangstelling was overweldigend, de raadszaal zat vol en de beide belendende zalen ook. Er waren veel kort durende presentaties. Het rapport van Ecofys werd aangeboden.
Er waren twee conclusies die nogal in het oog sprongen:
1. Een zeer groot deel van de duurzame opwek zal gerealiseerd worden door restwarmte.
2. Windmolens op land zijn een must wil de provincie aan de 20% eis voldoen die de regering heeft afgesproken met de EU.
Behalve dat een aantal bedrijven hun zegje mocht doen zijn er ook veel recente initiatieven in de provincie.
Ik denk dat we met de ZEK al aardig op leeftijd zijn, maar helaas visten wij achter het net omdat de ZEK te laat werd ingeseind.
Zo sprak ook de Milieufederatie, dezelfde waar de ZEK kantoor houdt in Zaandam, maar die had niet aan ons gedacht. Jammer.
Een aantal problemen werd duidelijk verwoord: frustratie t.a.v. de lange doorlooptijden van vergunningen. En ook werd gepleit voor een simpeler regelgeving. Bovendien werd aan de provincie gevraagd geen zwalkend beleid te voeren en de initiatieven die van onderop worden ontplooid een eerlijke kans te geven.

Maak het met Zaanse-Energie

Met Zaanse-Energie gaat u het helemaal maken. U maakt uw huis lekker warm, u maakt lekker eten, u maakt de vloer schoon met de stofzuiger op Zaanse Energie, u maakt het gezellig met een muziekje en gedempt licht of u maakt een verslagje op de computer en op Facebook maakt u vrienden.

Het kon zomaar een reclameboodschap zijn voor Zaanse Energie, want binnenkort is het zover, dan kan de Zaanse Energie Koöperatie groene stroom en gas leveren. In eerste instantie aan haar leden, maar later aan ieder, die iets voor Zaanse duurzaamheid voelt.
U weet nog dat de ZEK peilde of er behoefte was aan “Zaanstroom”. Alle reacties waren positief en alle leden, die op de laatste jaarvergadering waren, stemden dan ook van harte in met de opzet om de zelf op te wekken schone stroom direct aan de leden te leveren.
Het is groene stroom èn gas en dus ‘Zaanse-Energie’ in plaats van Zaanstroom geworden, want de meesten willen liever geen twee aparte leveranciers.

In april worden de handtekeningen gezet onder het contract met Greenchoice, die de levering faciliteert, want ZEK heeft geen leveranciersvergunning en kan in haar eentje de leverplicht niet garanderen. Met deze constructie is levering van gas en stroom aan u wèl gegarandeerd. Binnenkort krijgt u als ZEK-lid een brief met de vraag of u over wilt stappen naar Zaanse-Energie. Is het voor uw bedrijf en verbruikt u boven 10.000 kWh, dan gelden andere voorwaarden.
Is toevallig Greenchoice al uw leverancier, dan kan evengoed overgestapt worden op Zaanse-Energie. Wat betreft prijsstelling en zo verandert er voor u niets, maar u doet uw Zaanse Energie Koöperatie er wel veel (financieel) plezier mee.
Want met Zaanse-Energie maken we de toekomst een stuk duurzamer!

Kies het nieuwe ZEK-logo

Een marketingmeneer, Everett Rogers kent een aardige verdeling van het fenomeen “klant”. Als eerste is er de zeer kleine groep (2,5%) van Vernieuwers. Deze zijn altijd de eersten die een nieuw ding of idee omarmen of uitvinden. Hierna gevolgd door de groep Vroege Toepassers (13,5%), die vaak veel geld over hebben om het nieuwe te verwerven. Hierna volgen de Voorlijke Volgers (34%), de Late Volgers (ook 34%) en tot slot de Hakken in het Zand Zetters (16%).
Wat moeten we daar nou mee zullen jullie denken.
Kijkend naar het ledenbestand van de ZEK is het duidelijk dat we te maken hebben met de Vernieuwers-groep als het gaat om duurzame energie. De die-hards en de voorlopers, die zijn al vele jaren lid van de ZEK en hoeven ook niet meer overtuigd te worden. Wil de ZEK echter meer duurzame projecten realiseren, zoals bijvoorbeeld een nieuwe windmolen, dan is uitbreiding van het ledenbestand nodig.
Bezien we de idealen van de ZEK als het product: duurzame energie, dan is duidelijk dat de volgende groep die de Zaanse Energie Koöperatie kan aanboren om duurzame energie te omarmen de groep van de Vroege Toepassers is. Zodra je die groep mee hebt zal een zeer grote groep Volgers volgen, waarmee de doelstelling van de ZEK: “ieder huis in de Zaanstreek energie-neutraal” een flinke stap dichterbij komt.
Wil je echter de Vroege Toepassers overtuigen dan moet je er wel voor zorgen dat je product er pico bello uitziet. Je zult ook de taal moeten spreken van die doelgroep.
Het bestuur vond het tijd voor aksie en stelt daarom voor een nieuw logo te gaan voeren. Het logo moet een of meer van deze zaken uitdrukken: Zaanstreek, duurzame energie, opwekken, wind, zon. Er is een drietal ontwerpen gemaakt en het bestuur vindt het nodig om de ‘oude’ leden te laten kiezen hoe we nieuwe leden binnenhalen.
Druk op deze link waarmee je op de nieuwe website komt en geef je stem door. Doe dat vóór 5 april, zodat het winnende logo op de aanstaande ledenvergadering bekend kan worden gemaakt.
Je kunt ook rechtstreeks naar contact@zaanse-energie-kooperatie.nl mailen.
Dit zijn de logo's, respectievelijk: Zon, Molen en Schans. Geef één van deze namen op.
Een SMS sturen kan ook: 06-33800429 met je naam en het logo dat je kiest.

Nieuw logo Zon Nieuw logo MolenNieuw logo Schans

Mededelingen

Wilt u deze e-krant voortaan per e-mail ontvangen meldt u dan aan via de ZEK-website (contactpagina).

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de contributie voor de ZEK. Heeft u deze nog niet betaald dan verzoeken wij u vriendelijk deze te voldoen op het ING-bankrekening-nummer: 3798331 van de ZEK. Alvast hartelijk bedankt !

Op vrijdag 1 juni wordt windpark Neer officieel geopend. Windpark Neer is, helaas, tot nog toe het grootste windpark in Limburg ( 4 x Enercon E82 E2). Gelukkig is er sinds augustus vorig jaar ook een windcoöperatie genaamd Zuidenwind welke mee investeert in dit windpark. Deze gaat proberen nog meer projecten in Limburg van de grond te krijgen.
De opening zal naar alle waarschijnlijkheid worden verricht door de burgemeester samen met een gedeputeerde van de provincie Limburg. Ze willen er een leuke happening van maken en zijn daarom op zoek naar leuke ideeën voor de opening.


Copyright © 2012 Zaanse Energie Koöperatie
Alle rechten voorbehouden

Ons e-mailadres is:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
Wij zijn gevestigd op:
Stationstraat 38
1506 DH Zaandam
Binnenkort komt de ZEK een aantal keer in het nieuws.
De ZEK wil groeien om meer invloed te kunnen uitoefenen en ook meer duurzame projecten te kunnen ondersteunen.
Kent u iemand die u lid kunt maken ?